Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
10.01.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Gănești, pentru perioada 2021-2027.
Primar - Balog Elemer
2
10.01.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2022.
Primar - Balog Elemer
3
10.01.2022
Proiect de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
Primar - Balog Elemer
4
10.01.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2022-2023.
Primar - Balog Elemer
5
10.01.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru anul 2021.
Primar - Balog Elemer
6
07.02.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
Balog Elemer - primar
7
10.02.2022
Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
Balog Elemer - primar
8
10.02.2022
Proiect de hotarare privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli privind cheltuieli de protocol, telefonie fixă și mobilă precum și consumul de carburanți pentru autoturismele și utilajele din dotare.
Balog Elemer - primar
9
10.02.2022
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
Balog Elemer - primar
10
17.02.2022
Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 6/10.02.2022 privind aprobarea bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
Balog Elemer - primar
11
16.03.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării imobilului “Casă de locuit cu anexe și teren intravilan” situat în localitatea Gănești, Nr. 773, însușirea raportuluide evaluare întocmit de un evaluator autorizat și a raportului de negociere întocmit de comisia de negociere.
Primar - Balog Elemer
12
16.03.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Comuna Gănești” în vederea aplicării unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.
Primar - Balog Elemer
13
16.03.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea anulării alin. 3, pct. 4 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 10/17.03.2020 și înlocuirea acestuia cu un nou aliniat.
Primar - Balog Elemer
14
08.04.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
Primar - Balog Elemer
15
19.04.2022
Proiect de hotarare privind avizarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni.
Primar - Balog Elemer
16
29.04.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea completării HCL Gănești nr. 13/17.03.2022.
Primar - Balog Elemer
17
06.05.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș".
Primar - Balog Elemer
18
13.05.2022
Proiect de hotarare privind încheierea unui parteneriat între comuna Gănești, municipiul Târnăveni și comuna Adămuș, în scopul achizitionării mijloacelor de transport public-Autobuze electrice conform Planului Național de redresare de vehicule destinate transportului public (achiziția de mijloace de transport public nepoluante).
Balog Elemer
19
13.05.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitare și eficientizare energetică Școala primară din localitatea Seuca, comuna Gănești, județul Mureș".
Balog Elemer
20
17.05.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare, precum și a Regulamentului privind utilizarea spațiilor din incinta Căminului Cultural Gănești.
Primar - Balog Elemer
21
17.05.2022
Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de utilizare a căminelor culturale de pe raza comunei Gănești, cu ocazia organizării unor activități.
Primar - Balog Elemer
22
10.06.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru zona Miheș-Sărmaș, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020”.
Primar - Balog Elemer
23
10.06.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru zona Niraj, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020”.
Primar - Balog Elemer
24
10.06.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției pentru susținerea activităților social-culturale evenimente autorizate, cu ocazia utilizării spațiilor din incinta căminelor culturale din UAT com. Gănești, de către organizatori externi, alții decât Primăria Comunei Gănești sau Consiliul Local al UAT Com. Gănești.
Primar - Balog Elemer
25
27.06.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin achiziția de stații de autobuz inteligente în comuna Gănești, județul Mureș”.
Balog Elemer - primar
26
08.07.2022
Proiect de hotarare privind privind aprobarea actelor adiționale și modificarea bugetului proiectului de investiții in urma OG.nr.15/2021 ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
Balog Elemer - primar
27
28.07.2022
Proiect de hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al D-nei Szentgyörgyi Anna și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Gănești.
Primar - Balog Elemer
28
28.07.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Gănești în baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Ganești, județul Mureș.
Primar - Balog Elemer
30
30.08.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
Primar - Balog Elemer
31
30.08.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
Primar - Balog Elemer
32
16.09.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării de lucrări, servicii și produse pentru anul 2022.
Primar - Balog Elemer
33
22.09.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 13/25.05.2022 privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar - Balog Elemer