Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2021-2022.
Matefi Adrian - Secretar
2
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general - UAT com. Gănești, funcționar public de conducere.
Matefi Adrian - Secretar
3
18.02.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza com. Gănești, judeţul Mureș.
Matefi Adrian - Secretar
4
18.02.2021
Proiect de hotarare privind privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
5
18.02.2021
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 13/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
Matefi Adrian - Secretar
6
11.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Matefi Adrian - Secretar
7
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei.
Matefi Adrian - Secretar
8
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren împrejmuit în suprafață de 287 mp situat în satul Gănești, nr. 540.
Matefi Adrian - Secretar
9
29.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI”.
Matefi Adrian - Secretar
10
02.04.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Primar
11
02.04.2021
Proiect de hotarare privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar
12
16.04.2021
Proiect de hotarare privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar
13
16.04.2021
Proiect de hotarare privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
Primar
14
20.05.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".
Primar
15
09.06.2021
Proiect de hotarare privind necesitatea instituirii unor restricții temporare de circulație pe raza satului Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
Primar
16
14.06.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
Primar