Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2021-2022.
Matefi Adrian - Secretar
2
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general - UAT com. Gănești, funcționar public de conducere.
Matefi Adrian - Secretar
3
18.02.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza com. Gănești, judeţul Mureș.
Matefi Adrian - Secretar
4
18.02.2021
Proiect de hotarare privind privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
5
18.02.2021
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 13/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
Matefi Adrian - Secretar
6
11.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Matefi Adrian - Secretar
7
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei.
Matefi Adrian - Secretar
8
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren împrejmuit în suprafață de 287 mp situat în satul Gănești, nr. 540.
Matefi Adrian - Secretar
9
29.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI”.
Matefi Adrian - Secretar
10
02.04.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Primar
11
02.04.2021
Proiect de hotarare privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar
12
16.04.2021
Proiect de hotarare privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar
13
16.04.2021
Proiect de hotarare privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
Primar
14
20.05.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".
Primar
15
09.06.2021
Proiect de hotarare privind necesitatea instituirii unor restricții temporare de circulație pe raza satului Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
Primar
16
14.06.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
Primar
17
05.08.2021
Proiect de hotarare privind privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al com. Gănești, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 75/2019.
Primar
18
05.08.2021
Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local al comunei Găneşti a sumei de 3.000 lei de la Cap. Cultură-sport pentru organizarea unui eveniment cultural-sportiv local.
Primar
19
12.08.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției „Extindere și reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
Primar
20
20.08.2021
Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unor drumuri de exploatare agricolă situate în comuna Gănești.
Primar
21
20.08.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 750.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.
Primar
22
16.09.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu gazon sintetic în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
Balog Elemer - primar
23
16.09.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu gazon sintetic în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
Balog Elemer - primar
24
16.09.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție "Îmbunătățire infrastructură rutieră - DC 77 și DC 79A Sub Pădure - Păucișoara, comuna Gănești" propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny".
Primar
25
12.10.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2021..
Primar - Balog Elemer
26
12.10.2021
Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti..
Primar - Balog Elemer
27
12.10.2021
Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct la Școala Gimnazială "Fogarasi Sámuel" Gănești.
Primar - Balog Elemer
28
25.10.2021
Proiect de hotarare privind modificarea bugetului proiectului de investiții in urma OG.nr.15/2021 ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
Primar - Balog Elemer
29
03.11.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Construire poduri rutiere peste pârâul Bedea, localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
Balog Elemer - primar
30
15.11.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2021.
Balog Elemer - primar
31
15.11.2021
Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
Balog Elemer - primar
32
02.12.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022.
Primar - Balog Elemer
33
07.12.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2021.
Primar - Balog Elemer
35
20.12.2021
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2021.
Primar