Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
10.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020.
Primar
2
13.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului "Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Gănești, județul Mureș și Modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș" finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
Primar
3
15.01.2020
Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul general al UAT Comuna Gănești, pentru anul 2019.
Primar
4
16.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2019.
Primar
5
16.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020.
Primar
6
16.01.2020
Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
Primar
7
22.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2020.
Primar
8
10.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 33/21.11.2019.
Primar
9
17.02.2020
Proiect de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
Primar
10
18.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor comunale.
Primar
11
20.02.2020
Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
Primar
12
20.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Găneşti, județul Mureș și modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
Primar
13
14.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
Primar
14
14.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 37/10.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.
Primar
15
14.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 26 mp, situat în satul Gănești, nr. 777.
Primar
16
14.04.2020
Proiect de hotarare privind înregistrarea Primăriei Comunei Gănești în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line..
Primar
17
27.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2020-2021.
Primar
18
11.05.2020
Proiect de hotarare privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 982 din 16.04.2019, zona 5 Târnăveni, judeţul Mureş.
Primar
19
11.05.2020
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 22/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
Primar
20
11.05.2020
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 15/29.04.2020.
Primar
21
11.05.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”.
Primar
22
04.06.2020
Proiect de hotarare privind vacantarea mandatului de consilier local al D-nului SOOS LEVENTE.
Matefi Adrian - Secretar
23
04.06.2020
Proiect de hotarare privind reactulaizarea comisiei de validare din cadrul C.L. Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
24
04.06.2020
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-nei CZIRMAI GHEORGHINA.
Matefi Adrian - Secretar
25
04.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
Matefi Adrian-Secretar
26
04.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de atribuire necesare închirierii unui spațiu de prestări servicii aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
Matefi Adrian - Secretar, Cimpean Maria - Contabil
27
25.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
Matefi Adrian - Secretar
28
25.06.2020
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
29
25.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere si reabilitare Scoală Gimnazială în localitatea Gănesti, comuna Gănesti, judetul Mures”.
Matefi Adrian - Secretar
30
14.08.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea participării Comunei GĂNEȘTI ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” şi mandatarea unei persoane să semneze, în numele Comunei Ganesti, documentele necesare dobândirii calităţii de membru al Cooperativei.
Matefi Adrian - Secretar
31
14.08.2020
Proiect de hotarare privind accesarea de către Comuna Ganesti, ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă”, a Programul Termoficare implementat în perioada 2019-2027 conform OUG. nr. 53/ 2019 şi împuternicirea reprezentantului Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” pentru întocmirea și depunerea documentației necesare accesării Programul Termoficare.
Matefi Adrian - Secretar
32
14.08.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului teren fără construcții în suprafață de 287 mp înscris în CF 51773 Gănești, din proprietatea Statului român în proprietatea privată a UAT com. Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
33
24.08.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de investiții și al devizului general al obiectivului „Extindere și reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
Matefi Adrian - Secretar
34
24.08.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Ganesti, judetul Mures„.
Matefi Adrian - Secretar
35
24.08.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a finanţării din bugetul local al Comunei Găneşti pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, județul Mureș„.
Matefi Adrian - Secretar
36
10.11.2020
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Gănești, județul Mureș.
Primar
37
10.11.2020
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.
Primar
38
10.11.2020
Proiect de hotarare privind punerea la dispoziția proiectului "Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
Primar
39
10.11.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Dotarea unităților de învățământ din Comuna Gănești cu echipamente de protecție medicala pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS - COV-2”.
Primar
40
11.11.2020
Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
41
11.11.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
Matefi Adrian - Secretar
42
11.11.2020
Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentantului Comunei Gănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
Matefi Adrian - Secretar
43
11.11.2020
Proiect de hotarare privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403092, nr. cad. 728–729/a/2/2 Gănești din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
44
11.11.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului reţelei şcolare din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2021-2022.
Matefi Adrian - Secretar
41
11.11.2020
Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimanziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti.
Matefi Adrian - Secretar
46
24.11.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Achiziționare echipamente TIC în Comuna Gănești, județul Mureș, pentru susținerea procesului de învățare în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS - COV-2”.
Primar
49
18.12.2020
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
50
18.12.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2021.
Matefi Adrian - Secretar
49
18.12.2020
Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
Matefi Adrian - Secretar
48
22.12.2020
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.13/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, în comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
47
22.12.2020
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pentru anul 2020.
Matefi Adrian - Secretar
1
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2021-2022.
Matefi Adrian - Secretar
2
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general - UAT com. Gănești, funcționar public de conducere.
Matefi Adrian - Secretar
3
18.02.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza com. Gănești, judeţul Mureș.
Matefi Adrian - Secretar
4
18.02.2021
Proiect de hotarare privind privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
5
18.02.2021
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 13/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
Matefi Adrian - Secretar
6
11.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Matefi Adrian - Secretar
7
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei.
Matefi Adrian - Secretar
8
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren împrejmuit în suprafață de 287 mp situat în satul Gănești, nr. 540.
Matefi Adrian - Secretar
9
29.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI”.
Matefi Adrian - Secretar
10
02.04.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Primar
11
02.04.2021
Proiect de hotarare privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar
12
16.04.2021
Proiect de hotarare privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar
13
16.04.2021
Proiect de hotarare privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
Primar
14
20.05.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".
Primar
15
09.06.2021
Proiect de hotarare privind necesitatea instituirii unor restricții temporare de circulație pe raza satului Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
Primar
16
14.06.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
Primar