Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
10.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020.
Primar
2
13.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului "Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Gănești, județul Mureș și Modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș" finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
Primar
3
15.01.2020
Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul general al UAT Comuna Gănești, pentru anul 2019.
Primar
4
16.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2019.
Primar
5
16.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020.
Primar
6
16.01.2020
Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
Primar
7
22.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2020.
Primar
8
10.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 33/21.11.2019.
Primar
9
17.02.2020
Proiect de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
Primar
10
18.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor comunale.
Primar
11
20.02.2020
Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
Primar
12
20.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Găneşti, județul Mureș și modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
Primar
13
14.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
Primar
14
14.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 37/10.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.
Primar
15
14.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 26 mp, situat în satul Gănești, nr. 777.
Primar
16
14.04.2020
Proiect de hotarare privind înregistrarea Primăriei Comunei Gănești în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line..
Primar
17
27.04.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2020-2021.
Primar
18
11.05.2020
Proiect de hotarare privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 982 din 16.04.2019, zona 5 Târnăveni, judeţul Mureş.
Primar
19
11.05.2020
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 22/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
Primar
20
11.05.2020
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 15/29.04.2020.
Primar
21
11.05.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”.
Primar
22
04.06.2020
Proiect de hotarare privind vacantarea mandatului de consilier local al D-nului SOOS LEVENTE.
Matefi Adrian - Secretar
23
04.06.2020
Proiect de hotarare privind reactulaizarea comisiei de validare din cadrul C.L. Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
24
04.06.2020
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-nei CZIRMAI GHEORGHINA.
Matefi Adrian - Secretar
25
04.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
Matefi Adrian-Secretar
26
04.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de atribuire necesare închirierii unui spațiu de prestări servicii aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
Matefi Adrian - Secretar, Cimpean Maria - Contabil
27
25.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
Matefi Adrian - Secretar
28
25.06.2020
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
29
25.06.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere si reabilitare Scoală Gimnazială în localitatea Gănesti, comuna Gănesti, judetul Mures”.
Matefi Adrian - Secretar