Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența hotărârilor consiliului local

Nr.
Data
Denumire hotărâre
Observații
Acțiune
1
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020.
-
2
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului "Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Gănești, județul Mureș și Modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș" finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
-
3
30.01.2020
Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul general al UAT Comuna Gănești, pentru anul 2019.
-
4
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2019.
-
5
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020.
-
6
30.01.2020
Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
-
7
18.02.2020
Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2020.
-
8
18.02.2020
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 33/21.11.2019.
-
9
17.03.2020
Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
-
10
17.03.2020
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor comunale.
-
11
17.03.2020
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
-
12
17.03.2020
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Găneşti, județul Mureș și modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
-
13
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
14
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 37/10.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.
-
15
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 26 mp, situat în satul Gănești, nr. 777.
-
16
29.04.2020
Hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Gănești în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line..
-
17
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2020-2021.
-
18
28.05.2020
Hotărâre privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 982 din 16.04.2019, zona 5 Târnăveni, judeţul Mureş.
-
19
28.05.2020
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
-
20
28.05.2020
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 15/29.04.2020.
-
21
28.05.2020
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”.
-
22
18.06.2020
Hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier local al D-nului SOOS LEVENTE.
-
23
18.06.2020
Hotărâre privind reactulaizarea comisiei de validare din cadrul C.L. Gănești.
-
24
18.06.2020
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei CZIRMAI GHEORGHINA.
-
25
18.06.2020
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
-
26
18.06.2020
Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesare închirierii unui spațiu de prestări servicii aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
-
27
02.07.2020
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
-
28
02.07.2020
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
-
29
02.07.2020
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere si reabilitare Scoală Gimnazială în localitatea Gănesti, comuna Gănesti, judetul Mures”.
-
30
25.08.2020
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei GĂNEȘTI ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” şi mandatarea unei persoane să semneze, în numele Comunei Ganesti, documentele necesare dobândirii calităţii de membru al Cooperativei.
-
31
25.08.2020
Hotărâre privind accesarea de către Comuna Ganesti, ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă”, a Programul Termoficare implementat în perioada 2019-2027 conform OUG. nr. 53/ 2019 şi împuternicirea reprezentantului Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” pentru întocmirea și depunerea documentației necesare accesării Programul Termoficare.
-
32
25.08.2020
Hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului teren fără construcții în suprafață de 287 mp înscris în CF 51773 Gănești, din proprietatea Statului român în proprietatea privată a UAT com. Gănești.
-
33
03.09.2020
Hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții și al devizului general al obiectivului „Extindere și reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
-
34
03.09.2020
Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Ganesti, judetul Mures„.
-
35
03.09.2020
Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a finanţării din bugetul local al Comunei Găneşti pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, județul Mureș„.
-
36
17.11.2020
Hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Gănești.
-
37
17.11.2020
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
-
38
17.11.2020
Hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Gănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
-
39
17.11.2020
Hotărâre privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403092, nr. cad. 728–729/a/2/2 Gănești din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Gănești.
-
40
17.11.2020
Hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2021-2022.
-
41
17.11.2020
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti.
-
42
17.12.2020
Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Gănești, județul Mureș.
-
43
17.12.2020
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.
-
44
17.12.2020
Hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului "Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
-
45
17.12.2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Dotarea unităților de învățământ din Comuna Gănești cu echipamente de protecție medicala pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS - COV-2”.
-
46
17.12.2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Achiziționare echipamente TIC în Comuna Gănești, județul Mureș, pentru susținerea procesului de învățare în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS - COV-2”.
-
47
29.12.2020
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pentru anul 2020.
-
48
29.12.2020
Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.13/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, în comuna Gănești.
-
1
26.01.2021
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
-
2
26.01.2021
Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2021.
-
3
26.01.2021
Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
-
4
26.01.2021
Hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2021-2022.
-
5
26.01.2021
Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general - UAT com. Gănești, funcționar public de conducere.
-
6
25.02.2021
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza com. Gănești, judeţul Mureș.
-
7
25.02.2021
Hotărâre privind privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
-
8
25.02.2021
Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 13/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
-
9
30.03.2021
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI”.
-
10
30.03.2021
Hotărâre privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei.
-
11
30.03.2021
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren împrejmuit în suprafață de 287 mp situat în satul Gănești, nr. 540.
-
12
07.04.2021
Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
-
13
25.05.2021
Hotărâre privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
-
14
25.05.2021
Hotărâre privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
-
15
29.06.2021
Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".
-
16
29.06.2021
Hotărâre privind necesitatea instituirii unor restricții temporare de circulație pe raza satului Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
-
17
29.06.2021
Hotărâre privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
-