Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența hotărârilor consiliului local

Nr.
Data
Denumire hotărâre
Observații
Acțiune
1
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020.
-
2
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului "Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Gănești, județul Mureș și Modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș" finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
-
3
30.01.2020
Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul general al UAT Comuna Gănești, pentru anul 2019.
-
4
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2019.
-
5
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020.
-
6
30.01.2020
Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
-
7
18.02.2020
Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2020.
-
8
18.02.2020
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 33/21.11.2019.
-
9
17.03.2020
Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
-
10
17.03.2020
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor comunale.
-
11
17.03.2020
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
-
12
17.03.2020
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Găneşti, județul Mureș și modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
-
13
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
14
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 37/10.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.
-
15
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 26 mp, situat în satul Gănești, nr. 777.
-
16
29.04.2020
Hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Gănești în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line..
-
17
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2020-2021.
-
18
28.05.2020
Hotărâre privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 982 din 16.04.2019, zona 5 Târnăveni, judeţul Mureş.
-
19
28.05.2020
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
-
20
28.05.2020
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 15/29.04.2020.
-
21
28.05.2020
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”.
-
22
18.06.2020
Hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier local al D-nului SOOS LEVENTE.
-
23
18.06.2020
Hotărâre privind reactulaizarea comisiei de validare din cadrul C.L. Gănești.
-
24
18.06.2020
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei CZIRMAI GHEORGHINA.
-
25
18.06.2020
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
-
26
18.06.2020
Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesare închirierii unui spațiu de prestări servicii aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
-
27
02.07.2020
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
-
28
02.07.2020
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
-
29
02.07.2020
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere si reabilitare Scoală Gimnazială în localitatea Gănesti, comuna Gănesti, judetul Mures”.
-
30
25.08.2020
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei GĂNEȘTI ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” şi mandatarea unei persoane să semneze, în numele Comunei Ganesti, documentele necesare dobândirii calităţii de membru al Cooperativei.
-
31
25.08.2020
Hotărâre privind accesarea de către Comuna Ganesti, ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă”, a Programul Termoficare implementat în perioada 2019-2027 conform OUG. nr. 53/ 2019 şi împuternicirea reprezentantului Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” pentru întocmirea și depunerea documentației necesare accesării Programul Termoficare.
-
32
25.08.2020
Hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului teren fără construcții în suprafață de 287 mp înscris în CF 51773 Gănești, din proprietatea Statului român în proprietatea privată a UAT com. Gănești.
-
33
03.09.2020
Hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții și al devizului general al obiectivului „Extindere și reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
-
34
03.09.2020
Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Ganesti, judetul Mures„.
-
35
03.09.2020
Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a finanţării din bugetul local al Comunei Găneşti pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, județul Mureș„.
-
36
17.11.2020
Hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Gănești.
-
37
17.11.2020
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
-
38
17.11.2020
Hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Gănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
-
39
17.11.2020
Hotărâre privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403092, nr. cad. 728–729/a/2/2 Gănești din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Gănești.
-
40
17.11.2020
Hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2021-2022.
-
41
17.11.2020
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti.
-
42
17.12.2020
Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Gănești, județul Mureș.
-
43
17.12.2020
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.
-
44
17.12.2020
Hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului "Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
-
45
17.12.2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Dotarea unităților de învățământ din Comuna Gănești cu echipamente de protecție medicala pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS - COV-2”.
-
46
17.12.2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Achiziționare echipamente TIC în Comuna Gănești, județul Mureș, pentru susținerea procesului de învățare în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS - COV-2”.
-
47
29.12.2020
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pentru anul 2020.
-
48
29.12.2020
Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.13/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, în comuna Gănești.
-
1
26.01.2021
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
-
2
26.01.2021
Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2021.
-
3
26.01.2021
Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
-
4
26.01.2021
Hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2021-2022.
-
5
26.01.2021
Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general - UAT com. Gănești, funcționar public de conducere.
-
6
25.02.2021
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza com. Gănești, judeţul Mureș.
-
7
25.02.2021
Hotărâre privind privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
-
8
25.02.2021
Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 13/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
-
9
30.03.2021
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI”.
-
10
30.03.2021
Hotărâre privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei.
-
11
30.03.2021
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren împrejmuit în suprafață de 287 mp situat în satul Gănești, nr. 540.
-
12
07.04.2021
Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
-
13
25.05.2021
Hotărâre privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
-
14
25.05.2021
Hotărâre privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
-
15
29.06.2021
Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".
-
16
29.06.2021
Hotărâre privind necesitatea instituirii unor restricții temporare de circulație pe raza satului Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
-
17
29.06.2021
Hotărâre privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
-
18
19.08.2021
Hotărâre privind privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al com. Gănești, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 75/2019.
-
19
19.08.2021
Hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Găneşti a sumei de 3.000 lei de la Cap. Cultură-sport pentru organizarea unui eveniment cultural-sportiv local.
-
20
19.08.2021
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției „Extindere și reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
-
21
09.09.2021
Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unor drumuri de exploatare agricolă situate în comuna Gănești.
-
22
09.09.2021
Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 750.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.
-
23
28.09.2021
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu gazon sintetic în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
-
24
28.09.2021
Hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție "Îmbunătățire infrastructură rutieră - DC 77 și DC 79A Sub Pădure - Păucișoara, comuna Gănești" propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny".
-
25
26.10.2021
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2021..
-
26
26.10.2021
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti..
-
27
26.10.2021
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct la Școala Gimnazială "Fogarasi Sámuel" Gănești.
-
28
26.10.2021
Hotărâre privind modificarea bugetului proiectului de investiții in urma OG.nr.15/2021 ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
-
29
08.11.2021
Hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Construire poduri rutiere peste pârâul Bedea, localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
-
30
25.11.2021
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2021.
-
31
25.11.2021
Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
-
32
16.12.2021
Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022.
-
33
16.12.2021
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2021.
-
34
24.12.2021
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
-
1
27.01.2022
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Gănești, pentru perioada 2021-2027.
-
2
27.01.2022
Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2022.
-
3
27.01.2022
Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
-
4
27.01.2022
Hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2022-2023.
-
5
27.01.2022
Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru anul 2021.
-
6
10.02.2022
Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
-
7
22.02.2022
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
-
8
22.02.2022
Hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli privind cheltuieli de protocol, telefonie fixă și mobilă precum și consumul de carburanți pentru autoturismele și utilajele din dotare.
-
9
22.02.2022
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
-
10
22.02.2022
Hotărâre privind completarea HCL nr. 6/10.02.2022 privind aprobarea bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
-
11
24.03.2022
Hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului “Casă de locuit cu anexe și teren intravilan” situat în localitatea Gănești, Nr. 773, însușirea raportuluide evaluare întocmit de un evaluator autorizat și a raportului de negociere întocmit de comisia de negociere.
-
12
24.03.2022
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Comuna Gănești” în vederea aplicării unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.
-
13
24.03.2022
Hotărâre privind aprobarea anulării alin. 3, pct. 4 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 10/17.03.2020 și înlocuirea acestuia cu un nou aliniat.
-
14
28.04.2022
Hotărâre privind avizarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni.
-
15
13.05.2022
Hotărâre privind privind încheierea unui parteneriat între comuna Gănești, municipiul Târnăveni și comuna Adămuș, în scopul achizitionării mijloacelor de transport public-Autobuze electrice conform Planului Național de redresare de vehicule destinate transportului public (achiziția de mijloace de transport public nepoluante).
-
16
13.05.2022
Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare și eficientizare energetică Școala primară din localitatea Seuca, comuna Gănești, județul Mureș".
-
17
17.05.2022
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
-
18
17.05.2022
Hotărâre privind aprobarea completării HCL Gănești nr. 13/17.03.2022.
-
19
17.05.2022
Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș".
-
20
28.06.2022
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru zona Miheș-Sărmaș, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020”.
-
21
28.06.2022
Hotărâre privind aprobarea proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin achiziția de stații de autobuz inteligente în comuna Gănești, județul Mureș”.
-
23
12.07.2022
Hotărâre privind aprobarea contribuției pentru susținerea activităților social-culturale evenimente autorizate, cu ocazia utilizării spațiilor din incinta căminelor culturale din UAT com. Gănești, de către organizatori externi, alții decât Primăria Comunei Gănești sau Consiliul Local al UAT Com. Gănești.
-
24
12.07.2022
Hotărâre privind privind aprobarea actelor adiționale și modificarea bugetului proiectului de investiții in urma OG.nr.15/2021 ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.
-
25
09.08.2022
Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al D-nei Szentgyörgyi Anna și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Gănești.
-
26
09.08.2022
Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Gănești în baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Ganești, județul Mureș.
-
27
06.09.2022
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
-
28
06.09.2022
Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
-
32
10.10.2022
Hotărâre privind aprobarea proiectului "Îmbunătățirea serviciilor publice din Comuna Gănești, județul Mureș", prin implementarea unor sisteme digitale.
-
31
11.10.2022
Hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării de lucrări, servicii și produse pentru anul 2022.
-
30
11.10.2022
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 13/25.05.2022 privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
-
29
11.10.2022
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT com. Găneşti pentru anul 2022.
-
33
26.10.2022
Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare și eficientizare clădiri publice în Comuna Gănești, Județul Mureș".
-
34
29.11.2022
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2022.
-
35
29.11.2022
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
36
29.11.2022
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gănești, județul Mureș.
-
37
29.11.2022
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie.
-
38
16.12.2022
Hotărâre privind implementarea proiectului cu titlul ”Realizarea rețelei de canalizare in sat Păucișoara cu racordare la rețeaua existenta din comuna Gănești, jud. Mureș”.
-
39
16.12.2022
Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, respectiv analiza situației la nivel local privind ”Realizarea rețelei de canalizare in sat Păucișoara cu racordare la rețeaua existenta din comuna Gănești, jud. Mureș”.
-
40
20.12.2022
Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2023.
-
41
22.12.2022
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”..
-
42
29.12.2022
Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Gănești.
-
43
29.12.2022
Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din 01.01.2023 în comuna Gănești.
-
44
29.12.2022
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2022.
-
1
31.01.2023
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2023.
-
2
31.01.2023
Hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2023-2024.
-
3
31.01.2023
Hotărâre privind aprobarea participării comunei Ganesti la Programul operational Competitivitate 2014-2020 ce urmărește un sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniile conexe; proiectul ”HUB DE SERVICII MMSS-SIIMMSS, Cod MySmis 130963 și semnării Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și solidarității Sociale și UAT Ganesti, județul Mureș.
-
4
31.01.2023
Hotărâre privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Gănești îşi au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Gănești, județul Mureș.
-
5
31.01.2023
Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru anul 2022.
-
6
28.02.2023
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2023.
-
7
28.02.2023
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
-
8
28.02.2023
Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment pentru susținerea proiectelor aflate în derulare.
-
9
28.02.2023
Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2023.
-
10
28.03.2023
Hotărâre privind aderarea comunei Gănești, jud. Mureș la Asociația Comunelor din România.
-
11
28.03.2023
Hotărâre privind aprobarea retragerii unei unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș".
-
12
25.04.2023
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritorialela Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
13
25.04.2023
Hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui contract de prestari servicii - instructor de dansuri populare, prin achiziție directă, în limita sumei de 1.000 lei/luna în perioada aprilie-decembrie 2023.
-
14
25.05.2023
Hotărâre privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ Podișul Târnavelor.
-
15
25.05.2023
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare și eficientizare energetică Școală primară din Localitatea Seuca, Comuna Gănești, Județul Mureș".
-
16
25.05.2023
Hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ganesti, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “PROTECȚIA ANIMALELOR UNGHENI MUREȘ.
-
17
27.06.2023
Hotărâre privind ajustarea tarifelor de operare aferente Contractului nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni.
-
18
27.06.2023
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
-
19
27.06.2023
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției CONSTRUIRE IZOLATOR la Școala Gimnazială F.S. din localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
-
20
10.08.2023
Hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul comunei Gănești, județul Mureș și aprobarea regualmentului de organizare și funcționare al acestuia.
-
21
10.08.2023
Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă întabulare a unui imobil situat în extravilanul și intravilanul satului Sub Pădure, com. Gănești, în lungime de 2,22 km, în domeniul public al com. Gănești.
-
22
28.09.2023
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul în curs.
-
23
28.09.2023
Hotărâre privind alipirea imobilelor identificate cu nr. cad. 258386, 258454, 278645, 339256 și înscrierea în cartea funciară a imobilului cu nr. cad nou 345416, aferent castelului Rhedely-Rothenthal din satul Seuca, com. Gănești.
-
24
28.09.2023
Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire poduri rutiere peste pârâul Bedea, localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
-
25
28.09.2023
Hotărâre privind reactualizarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivel local.
-
26
28.09.2023
Hotărâre privind desemnarea unui nr. de 2 reprezentanți din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimanziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti.
-
27
24.10.2023
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2023.
-
30
28.11.2023
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare și eficientizare clădiri publice în Comuna Gănești, Județul Mureș”.
-
28
28.11.2023
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2023.
-
29
28.11.2023
Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 26 din 28.07.2022 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public al Comunei Gănesti în baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Comunei Gănesti, Judetul Mureș.
-
32
07.12.2023
Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a chektuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Extindere și reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
-
35
29.12.2023
Hotărâre privind privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2024.
-
34
29.12.2023
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2023.
-
1
16.01.2024
Hotărâre privind corectarea/actualizarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 28/06.09.2022, pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
-
2
30.01.2024
Hotărâre privind aprobarea Rețelei Scolare din comuna Gănești pentru anul școlar 2024-2025.
-
4
30.01.2024
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul Primăriei Comunei Ganesti, în anul 2024.
-
3
30.01.2024
Hotărâre privind aprobarea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru anul 2023.
-
6
12.02.2024
Hotărâre privind declararea ca fiind bun de uz și interes public local a unui imobil situat în comuna Gănești, județul Mureș.
-
7
12.02.2024
Hotărâre privind aprobarea PAAR 2024.
-
8
12.02.2024
Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni la legea nr.196/2016 pentru anul 2024.
-
5
12.02.2024
Hotărâre privind aprobarea Bugetului local al UAT com. Gănești pe anul 2024.
-
10
12.02.2024
Hotărâre privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activitatilor de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Statiei de Sortare, Compostare și Transfer Cristesti din judetul Mures.
-
33
27.02.2024
Hotărâre privind aprobarea achiziției directe de servicii de transport și valorificare deșeuri sticlă în cantitate de 160 de tone de la stația de transfer Târnaveni la un reciclator final.
-
10
27.02.2024
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizata (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare și eficientizare energetică Școală primară din Localitatea Seuca, Comuna Gănești, Județul Mureș”.
-
12
26.03.2024
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 29/07.04.2023 de înființare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul comunei Gănești, judeţul MUREȘ.
-
13
26.03.2024
Hotărâre privind participarea Comunei Gănești la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate cu proiectul „Realizarea rețelei de canalizare in sat Păucișoara cu racordare la rețeaua existenta din comuna Gănești, jud. Mureș”, finanțat din Fondul pentru mediu.
-
14
26.03.2024
Hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
-
15
26.03.2024
Hotărâre privind aprobarea achiziției directe de servicii de transport a unei cantități de 180 t deșeuri reciclabile de hârtie/carton - cod 200101 și plastic/metal cod 200139, de la stația de transfer Târnăveni la stația de sortare, compostare și transfer Cristești.
-
16
26.03.2024
Hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești, STZ 5 - Târnăveni, STZ 6 - Bălăușeri și STZ 7 - Râciu.
-
36
29.12.2024
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a taxei de utilizare pentru terenul sintetic aflat în incinta stadionului din Gănești în proprietatea și administrarea comunei Gănești.
-