Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența hotărârilor consiliului local

Nr.
Data
Denumire hotărâre
Observații
Acțiune
1
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020.
-
2
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului "Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Gănești, județul Mureș și Modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș" finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
-
3
30.01.2020
Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul general al UAT Comuna Gănești, pentru anul 2019.
-
4
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2019.
-
5
30.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020.
-
6
30.01.2020
Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
-
7
18.02.2020
Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2020.
-
8
18.02.2020
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 33/21.11.2019.
-
9
17.03.2020
Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
-
10
17.03.2020
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor comunale.
-
11
17.03.2020
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
-
12
17.03.2020
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Găneşti, județul Mureș și modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.
-
13
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
14
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 37/10.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.
-
15
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 26 mp, situat în satul Gănești, nr. 777.
-
16
29.04.2020
Hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Gănești în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line..
-
17
29.04.2020
Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2020-2021.
-
18
28.05.2020
Hotărâre privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 982 din 16.04.2019, zona 5 Târnăveni, judeţul Mureş.
-
19
28.05.2020
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
-
20
28.05.2020
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 15/29.04.2020.
-
21
28.05.2020
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”.
-
22
18.06.2020
Hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier local al D-nului SOOS LEVENTE.
-
23
18.06.2020
Hotărâre privind reactulaizarea comisiei de validare din cadrul C.L. Gănești.
-
24
18.06.2020
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei CZIRMAI GHEORGHINA.
-
25
18.06.2020
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
-
26
18.06.2020
Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesare închirierii unui spațiu de prestări servicii aparținând domeniului privat al comunei Gănești.
-
27
02.07.2020
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020.
-
28
02.07.2020
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gănești.
-
29
02.07.2020
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere si reabilitare Scoală Gimnazială în localitatea Gănesti, comuna Gănesti, judetul Mures”.
-